برنامه درسی تابستان 97 - مدرسه تمهیدی
 اپراتور سایت  07 تیر 1397   اضافه کردن دیدگاه جدید

باسمه تعالی

 برنامه درسی دوره تابستان 1397 ، تمهیدی 1 ( پایه 10 سال تحصیلی 96-97)

ردیف ایام هفته ساعت 8 تا 9:30 ساعت 10 تا 11:30
1 شنبه

حلقات

(ادامه بحث )

استاد انصاری

مکاسب

(القول فی النقد و النسیئه)

استاد عباسی

2 یک­شنبه

حلقات

(ادامه بحث )

استاد انصاری

مکاسب

(القول فی النقد و النسیئه)

استاد عباسی

3 دوشنبه

حلقات

(ادامه بحث )

استاد انصاری

مکاسب

(القول فی النقد و النسیئه)

استاد عباسی

4 سه­ شنبه

حلقات

(ادامه بحث )

استاد انصاری

مکاسب

(القول فی النقد و النسیئه)

استاد عباسی

5 چهارشنبه

حلقات

(ادامه بحث )

استاد انصاری

مکاسب

(القول فی النقد و النسیئه)

استاد عباسی

برنامه درسی دوره تابستان 1397 ، تمهیدی 2 (پایه 9 سال تحصیلی 96-97)

ردیف ایام هفته ساعت 9 تا 10 ساعت 10 تا 11 ساعت 11 تا 12

1

شنبه

مکاسب

(ابتدای خیارات)

استاد عباسی

نهایه الحکمه

( ابتدای کتاب)

استاد دستیاری

اصول

(کتاب الفائق فی الاصول)[1]

استاد رضا زاده

2 یک­شنبه

مکاسب

(ابتدای خیارات)

استاد عباسی

نهایه الحکمه

( ابتدای کتاب)

استاد دستیاری

اصول

(کتاب الفائق فی الاصول)

استاد رضا زاده

3 دوشنبه

مکاسب

(ابتدای خیارات)

استاد عباسی

نهایه الحکمه

( ابتدای کتاب)

استاد دستیاری

اصول

(کتاب الفائق فی الاصول)

استاد رضا زاده

4 سه­ شنبه

مکاسب

(ابتدای خیارات)

استاد عباسی

نهایه الحکمه

( ابتدای کتاب)

استاد دستیاری

اصول

(کتاب الفائق فی الاصول)

استاد رضا زاده

5 چهارشنبه

مکاسب

(ابتدای خیارات)

استاد عباسی

نهایه الحکمه

( ابتدای کتاب)

استاد دستیاری

اصول

(کتاب الفائق فی الاصول)

استاد رضا زاده

[1] - معرفی این کتاب به زودی به صورت مختصر در تابلوی مدرسه نصب و در سایت نیز قرار داده می شود.

 برنامه درسی دوره تابستان 1397 ، تمهیدی جدید (پذیرش جدید)

ردیف ایام هفته ساعت 9 تا 10 ساعت 10 تا 11 ساعت 11 تا 12:30

1

شنبه

رسائل

(تعادل و تراجیح)

استاد جزایری

مکاسب

( ابتدای بیع فضولی)

استاد مومن [2]

دروس تکمیلی

(صرف، نحو، منطق، پژوهش ...)

2 یک­شنبه

رسائل

(تعادل و تراجیح رسایل)

استاد جزایری

مکاسب

( ابتدای بیع فضولی)

استاد مومن

دروس تکمیلی

(صرف، نحو، منطق، پژوهش ...)

3 دوشنبه

رسائل

(تعادل و تراجیح رسایل)

استاد جزایری

مکاسب

( ابتدای بیع فضولی)

استاد مومن

دروس تکمیلی

(صرف، نحو، منطق، پژوهش ...)

4 سه شنبه

رسائل

(تعادل و تراجیح رسایل)

استاد جزایری

مکاسب

( ابتدای بیع فضولی)

استاد مومن

دروس تکمیلی

(صرف، نحو، منطق، پژوهش ...)

5 چهارشنبه

رسائل

(تعادل و تراجیح رسایل)

استاد جزایری

مکاسب

( ابتدای بیع فضولی )

استاد مومن

دروس تکمیلی

(صرف، نحو، منطق، پژوهش ...)

تصویر امنیتی

تصویر امنیتی جدید